Logo

Seuran säännöt

 26.01.2012 Voimassaolevat säännöt

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1 §
Yhdistyksen nimi on Oulun Hiihtoseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä. Yhdistys on perustettu tammikuun 7. päivänä 1902 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on Suomi. Seuran toiminta-alueena on Oulun kaupunki.

II Seuran tarkoitus

2 §
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 §
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen
– Hiihtokilpailutoimintaa
– Urheiluampumahiihtotoimintaa
– koulutustoimintaa
– valmennus- ja harjoitustoimintaa
– nuorisotoimintaa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– kuntoliikuntaa
– muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia
2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ja pyrkimällä omatoimisesti liikunnan ja urheiluampumahiihtotaidon kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Toimintaansa seura tukee:
1. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
2. Hankkimalla varoja (aatteellisen toimintansa tukemiseksi) järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia ja ampumarataa, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

IV Seuran jäsenet

4 §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Nuorisojäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja joka ei seuran toimintavuoden alkaessa ole täyttänyt 15 vuotta. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenmaksun suuruus voi olla eri suuruinen yksityiselle henkilölle ja yhteisölle. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti.

6 §
Johtokunnan tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä
– ei maksa jäsenmaksua toimintavuoden loppuun mennessä
– ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia
– toimii hyvän urheiluhengen vastaisesti
– toimii vastoin seuran tarkoitusta
Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Mikäli eronnut tai erotettu jäsen haluaa liittyä seuraan uudelleen, tulee hänen anoa jäsenyyttä johtokunnalta.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

7 §
Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannattavilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen ja vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruuden päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja ainaisjäsen ovat vapaat maksuvelvollisuuksista. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimittää jäsen ainaisjäseneksi, jos
– on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta
– on suorittanut kertakaikkisena 20 vuoden jäsenmaksut
– on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

VI Seuran vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset

8 §
Seura pitää vuosittain vuosikokouksen, joka pidetään touko-elokuussa. Kokouksen paikan ja ajan tarkemmin määrää johtokunta. Kutsu vuosi- ja seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran vuosikokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

9 §
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkistajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi vuodeksi
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio
6. Valitaan seuraavaksi 2 vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, mikäli nykyisen puheenjohtajan toimikausi ei ole jatkumassa.
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
9. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urkeilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
11. Valitaan seuran edustajat niiden järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin, joissa seura on jäsenenä.
12. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
13. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
14. Päätetään sanomalehdistä, joissa yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan.
15. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10§ mukaisesti vireille panemat muut asiat.
16. Kokouksen päättäminen

10 §
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yli kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

11 §
Seuran, sen johtokunnan jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

12 §
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunnia- ja ainaisjäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänivaltaa seuran kokouksessa.

VII Seuran hallinto

13 §
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaa kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valittu 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa toisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään 3 jäsenistä on paikalla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata liikuntajärjestöjen sääntöjen ja ohjeiden asettamista velvoitteista.
7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
8. Pitää jäsenluetteloa.
9. Hoitaa seuran taloutta.
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12. Tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään 3 viikkoa ennen vuosikokousta.

14 §
Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.5. – 30.4.

15 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VIII Muita määräyksiä

16 §
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

17 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätökseen saatava vähintään kolme neljäsosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

18 §
Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

19 §
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.